top of page

Missie en visie van het nieuwe Open Internaat Palaestra

palaestra2.jpg

Het katholiek open internaat Palaestra is een studiehuis, pal in het centrum van Brugge, waar ontwikkeling in ruime zin centraal staat.   

Het internaat kreeg de naam “PALAESTRA”.  Die bijzondere naam vindt zijn oorsprong in de Griekse oudheid.   Het betekende ‘een oefenterrein voor atleten’.  Naar analogie wil het internaat ook een oefenplek vormen voor werken en leven.  Jonge mensen krijgen de kans om in een harmonische omgeving te genieten van een degelijke studiebegeleiding en kwaliteitsvolle ontspanning.  

Palaestra verwelkomt jongens en meisjes uit 5de en 6de leerjaar en uit het secundair onderwijs, ongeacht hun schoolkeuze (open internaat).  Vele ouders kiezen bewust voor een school in de Brugse binnenstad, maar wonen zelf te ver van de school.  Ook jeugdspelers van Brugse sportclubs kiezen omwille van dezelfde reden een Brugse school en een warm internaat om hun droom te kunnen waarmaken.

Door het bouwen van een tweede vestiging schept Open internaat Palaestra hier mogelijkheden met haar ruim 130 individuele kamers.  Onze kleinschaligheid en toch ruime diversiteit bieden een meerwaarde waar we trots op zijn.   De open visie van ons studiehuis biedt een duidelijke weerspiegeling van de maatschappij.  Wij willen jongeren sterk individueel begeleiden in het leren leren maar ook in het leren leven met oog op hun totale vorming.  Het internaatsbestuur, de beheerders, de personeelsleden en de internen bouwen samen, elk vanuit hun verantwoordelijkheid en zorg, aan deze opvoedingsgemeenschap.  Een goede samenwerking en verbondenheid binnen het team en een interessante groepsdynamiek zijn belangrijke componenten om het gezamenlijk pedagogisch project waar te maken.

Het internaat, de ouders, de school en de eventuele externe instanties, zijn actieve partners in de opvoeding en de begeleiding  van de jongeren die hen zijn toevertrouwd.  Zij besteden in onderling dialoog voldoende aandacht aan de evolutie en de groei van de internen doorheen het jaar.

GROEIEN

Structuur en warmte zijn essentieel in het internaatsleven.  De regelmaat, het vaste ritme, de veiligheid en ruimte die het internaat biedt, geven groeikansen aan jongeren om optimaal tot ontplooiing te kunnen komen.  Wij begeleiden jongeren in hun groeiproces naar een kritische, leergierige en verantwoorde jongvolwassene.  Wij geloven daarbij in de kracht van positieve bevestiging en het uiten van waardering voor wat mensen goed doen.   Hierbij is het ook ons uitgangspunt dat jonge mensen te vertrouwen zijn en dat ze stapsgewijs groeien naar steeds meer autonomie.

Het internaat maakt tijd voor opvoeding en begeleiding en leert jongeren heel bewust omgaan met zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

 

LEREN

Een eigen kamer met alle comfort biedt de rust en de ruimte die de jongeren nodig hebben om te kunnen studeren.  

Studiebegeleiding is een belangrijke taak van de internaatswerking.  De intern wordt opgevolgd en er worden eventuele begeleidingsstappen besproken indien nodig in samenspraak met de andere partners.

 

LEVEN

Het internaat is een oefenplaats voor sociale vaardigheden.  Het groepsgebeuren krijgt met name veel aandacht op het internaat.  Er is zorg voor de positieve evolutie van de groep naast aandacht voor de individuele groei en het welbevinden van elke intern.  We streven naar een gezellige groepsdynamiek waar zowel sportlui;  leerlingen van een kunstopleiding; leerlingen uit het algemeen secundair onderwijs; leerlingen uit de hotel- en toerismescholen; …  kortom elke ‘bewoner’ mag zich “thuis” voelen in ons warm nest.

 De gevarieerde vrijetijdsbesteding schept ruimte voor initiatieven die de groepsgeest bevorderen en de ontwikkeling van de eigen talenten van de internen ten goede komt.

In het samenleven met internen heeft de opvoeder/ de beheerder een voorbeeldfunctie.  De deontologie van de internaatsmedewerker nodigt het team uit tot reflectie en afspraken over de gepaste omgang met de internen.

Respect en begrip voor elke interne en elke medewerker primeert.  We brengen meer begrip op dan we straffen en toch sturen we waar nodig bij met onze regels en afspraken.  Het spreekwoord ‘Eerlijkheid duurt het langst’ staat bij ons centraal.

Vanuit een evangelische inspiratie wordt het pedagogisch project van Palaestra uitgeschreven en geconcretiseerd via een huishoudelijk reglement.  Het internaat staat open voor alle jongeren die binnen de internaatscontext kunnen functioneren, ongeacht hun sociale situatie of afkomst.

Het internaat binnen het Katholiek onderwijs wil de beperktheid en tegelijk de kansen en mogelijkheden in de internen zien en hen met vallen en opstaan , respectvol begeleiden in hun groei naar volwassenheid.

 

De stapstenen ‘Groeien, leren, en leven’ helpen ons bouwen aan jouw thuis in de Brugse binnenstad en vormen dan ook samen ons logo.

 

 

Opgesteld door opvoeders en beheerders van Palaestra

bottom of page